Villkor för användning av webbplatsen

REALIA GROUP OY

Dotterbolag till Retta Group är Huoneistokeskus, SKV Fastighetsförmedling, Huom! Huoneistomarkkinointi, Retta Isännöinti och Retta Management. Mer information om Retta Group finns på www.retta.fi.

Villkor för användning av webbplatsen

Innehållet på Retta Groups och dess dotterbolags webbplatser presenteras som det är. Retta Group Oy ansvarar inte för webbplatsernas innehåll, korrekthet, exakthet eller tillförlitlighet och inte heller för direkta eller indirekta skador till följd av användning av uppgifter på webbplatserna. Retta Group Oy förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbplatserna, förhindra tillgången till dem och avbryta webbtjänsten utan att meddela detta separat.

Användning av vissa av Retta Groups eller dess dotterbolags webbtjänster kräver registrering av personuppgifter. Personuppgifter samlas endast in med användarnas vetskap och frivilligt. De användaruppgifter som samlats in i tjänster som kräver registrering ingår i Retta Group Oy:s kundregister. Uppgifterna i registret används för underhåll och hantering av kundrelationer, kund- och direktmarknadsföring samt opinions- och marknadsundersökningar. Retta Group lämnar inte ut kundernas personuppgifter till utomstående, med undantag av om detta krävs i lag eller om Retta Group Oy:s eller något av de till samma koncern hörande företagens tjänst kräver detta i sådana syften som inte strider mot de ovannämnda syftena för hantering av personuppgifter eller i inkassoärenden. Personuppgifter översänds inte utanför EU eller EES, förutsatt att det inte är nödvändigt för det tekniska utförandet av hanteringen av uppgifterna.

Användaren ansvarar för hemlighållande av det eventuella användarspecifika användarnamnet och för användningen med det.

Användaren är ersättningsskyldig gentemot Retta Group Oy och direkt gentemot andra parter för eventuellt missbruk samt lag- och avtalsstridig verksamhet.

På Retta Groups eller dess dotterbolags webbplatser kan det finnas länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående parter. Retta Group Oy eller dess dotterbolag ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser eller för lagenligheten i registreringen av personuppgifter som samlats in på dessa webbplatser.

Det är förbjudet att kopiera uppgifter på Retta Groups eller dess dotterbolags webbplatser i sin helhet eller till relevanta delar enligt upphovsrättslagen, med undantag av ett fåtal kopior för privat bruk eller tillfälliga kopior som är nödvändiga för den normala användningen av webbplatsernas innehåll på den egna datorn.

Det är förbjudet att använda Retta Group Oy:s webbplatser eller uppgifter för några andra än privata ändamål utan tillstånd från Retta Group Oy.