Information till Retta Isännöintis kunder gällande Konkurrens- och konsumentverkets utlåtande gällande disponentbranschen

Enligt Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har Disponentförbundet (Isännöintiliitto) och flera disponentföretag gjort sig skyldiga till förfaranden som begränsar konkurrensen och tillsammans kommit överens om priser under 2014– 2017. KKV lämnade en egen framställning om saken till marknadsdomstolen 10 februari 2021. Retta skickar sitt svar till marknadsdomstolen i april. Marknadsdomstolen fattar det slutgiltiga beslutet i ärendet.

Retta anser att KKV:s tolkning om att företagen skulle ha gjort sig skyldiga till förfaranden som begränsar konkurrensen och tillsammans kommit överens om priser under 2014–2017 är felaktig. Retta Isännöinti har alltid fattat sina prissättningsbeslut självständigt och har inte kommit överens om priser med andra aktörer.

KKV:s presentation och den påföljande mediadebatten har väckt många frågor bland våra kunder. Därför har vi samlat aktuell information om ärendet på denna sida.

1. Retta är ett av de företag som enligt KKV har gjort sig skyldig till en priskartell. Vad innebär detta?

Konkurrens- och konsumentverket har undersökt huruvida Disponentförbundet (Isännöintiliitto) och företag som har suttit i förbundets styrelse 2014–2017 har gjort sig skyldiga till verksamhet som begränsar konkurrensen. Retta Isännöinti har haft en representant i Disponentförbundet under ifrågavarande år och är därför föremål för utredningen.

Vi hävdar att tolkningen i KKV:s framställning är felaktig eftersom vi aldrig har kommit överens om priser med andra aktörer. Vi anser att den dåvarande styrelsen i Disponentförbundet förde en tanklös och vårdslös debatt och kommunikation. Förbundets kommunikation eller de diskussioner som fördes i förbundets styrelse har dock på intet sätt påverkat Retta Isännöintis prissättningsbeslut som vi alltid har fattat på egen hand.

2. Vad utgörs bostadsbolagets totala debitering för disponentarbete av?

Bostadsbolagets totala debitering utgörs av en månatlig debitering samt av överenskomna tilläggstjänster som debiteras separat. Den här uppdelningen grundar sig på ett avtal mellan Retta och kunden och följer den uppgiftsförteckning som Finlands Fastighetsförbund har rekommenderat. För tjänster som debiteras separat har Retta alltid öppet publicerat en omfattande och transparent prislista. Bostadsaktiebolagets totala debitering utgörs av överenskomna tjänster och av separat debiterade tilläggsuppgifter som debiteras separat i enlighet med deras total användning.

3. Hur har Retta Isännöintis prissättning utvecklats under åren?

I nedanstående tabell visar vi uppgifterna om prishöjningar från åren 2014–2020. Ur tabellen framgår att prishöjningarna inte avviker från normala prishöjningar vare sig under eller efter den utredningsperiod som KKV har framställt.

Enligt KKV:s framställning inleddes begränsningen av den påstådda priskonkurrensen våren 2014 och fortsatte till början av 2017. Detta skulle innebära att dess effekter skulle synas i Rettas prissättning från 2015 till 2017.

De genomsnittliga årliga prishöjningarna under åren 2014–2020 finns i nedanstående tabell:

Debiteringar 2014–2020

 

 

Under motsvarande period (2014–2019) ökade lönerna inom disponentbranschen med i genomsnitt 2,8 % per år (Källa: EK). Lönekostnader är för oss en betydande kostnadspost som uppgår till cirka 64 % av bolagets omsättning.

Under motsvarande period har en ökning av bolagets övriga kostnadsposter (till exempel hyror, it-kostnader) höjt bolagets kostnadsnivå.

4. Hur kan jag få information om de debiteringar och prishöjningar som har gjorts i mitt bostadsbolag?

Bostadsbolagets styrelse får uppgifter om de debiteringar och prishöjningar som har gjorts i bostadsbolaget av sin disponent och i OmaRetta-tjänsten där bostadbolagets ekonomiska uppgifter kan granskas på konto- och huvudboksbeskrivningsnivå. Disponenten kan öppet och ingående gå igenom den ekonomiska rapporteringen med bostadsbolagets styrelse om så önskas.

5. Vad är Retta Isännöintis marknadsandel på disponentmarknaden?

Retta Isännöinti har en marknadsandel på cirka 10 % av disponentbranschen i Finland.

6. Påföljdsavgiften som läggs fram för Retta är påtagligt högre än för andra aktörer som har varit föremål för utredningen. Vad beror det på?

Enligt KKV är alla aktörer som är föremål för utredningen lika skyldiga och påföljdsavgiftens storlek säger heller inget om det påstådda brottets storlek för respektive aktör. Skillnaden i storlek mellan påföljdsavgifterna beror på att påföljdsavgiften är baserad på företagets omsättning. KKV framställer maximal bestraffning för aktörerna, vilket är 10 % av respektive företags omsättning. För Retta Isännöintis del grundar sig KKV påföljdsavgiften på hela Retta Group-koncernens omsättning och inte bara på omsättningen för Retta Isännöinti. Om KKV skulle ha valt disponentverksamhetens omsättning som grund för påföljdsavgiften i stället för hela koncernens omsättning skulle de ha varit cirka 4 miljoner euro i stället för de 15 miljoner euro som nu har framställts.