Lagen om bostadsaktiebolag och bolagsordningen utgör grunden för bostadsbolagets verksamhet

Bostadsaktiebolagets verksamhet fastställs i lagen om bostadsaktiebolag och bolagsordningen. I dem fastställs aktieägarnas ansvar, skyldigheter och rättigheter. Genom att iaktta dem är bostadsaktiebolagets verksamhet jämlik och lagenlig. I lagen om bostadsaktiebolag fastställs riktlinjerna för all verksamhet, och i vissa fall kan bolagsordningen avvika från dem.

Lagen om bostadsaktiebolag fastställer i detalj till exempel frågor gällande renoverings- och ändringsarbeten samt vem som får fatta beslut i bostadsaktiebolaget. Den viktigaste principen i lagen är dock likställigheten – den garanterar att bolagsstämman, styrelsen eller disponenten inte får agera så att en aktieägare gynnas på de andras bekostnad. I lagen fastställs gränserna mellan majoritetsstyre och de bestämmelser som skyddar minoriteten. Lagen om bostadsaktiebolag förutsätter dock inte att aktieägarna ska vara eniga om alla beslut eller gynnas på samma sätt genom dem.

Bolagsordningen fungerar som en handbok för bostadsbolagets verksamhet

Enligt lagen om bostadsaktiebolag ska varje bostadsbolag ha en bolagsordning, som godkänts vid bolagsstämman och registrerats hos Patent- och registerstyrelsen. I bolagsordningen fastställs bland annat var bolagets byggnader ligger, på vilken grund vederlag betalas och vilka av lokalerna i bostadsbolaget som är i respektive aktieägares besittning. Även ansvaret gällande underhåll tas upp i bolagsordningen och där anges hur de arbeten som kräver underhåll fördelas mellan aktieägaren och bostadsbolaget.

I bolagsordningen är det också bra att infoga information om när den ordinarie bolagsstämman senast ska hållas och vilka frågor som behandlas vid den samt när bokslutet ska vara klart, hur många styrelseledamöter som väljs och vilka styrelsens lagstadgade uppgifter är.

Bolagsordningen kan ändras vid bolagsstämman, men det krävs ⅔ majoritet av de representerade aktierna och rösterna vid bolagsstämman för att godkänna en ändring. I vissa situationer kan det till och med krävas samtycke från samtliga aktieägare för att ändra bolagsordningen. Bolagsordningen kan ändras helt eller delvis, och ändringarna börjar gälla när informationen har införts i handelsregistret.

Uppdatera bolagsordningen – kontrollera dessa 5 viktiga detaljer

I alla bolagsordningar som hade registrerats innan den nya lagen om bostadsaktiebolag trädde i kraft (före 1.7.2010) finns det paragrafer som strider mot den gällande lagen om bostadsaktiebolag. En tumregel är att ju äldre bolagsordning, desto mer ofullständigt innehåll.

Vi har listat de fem viktigaste sakerna som nödvändigtvis behöver kontrolleras och eventuellt ändras när bolagsordningen uppdateras nästa gång:
 

 1. Inlösenklausul. Om bolagsordningen innehåller en inlösenklausul enligt den gamla lagen om bostadsaktiebolag har den blivit lagstridig. Oförändrad kan den med andra ord ge upphov till fel vid inlösen.
   
 2. Tidpunkt för bolagsstämman. I gamla bolagsordningar fastställs att ordinarie bolagsstämma ska hållas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång. Enligt den nya lagen ska stämman hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.
   
 3. Ärenden som ska behandlas vid den ordinarie bolagsstämman I gamla bolagsordningar finns inte alla ärenden uppräknade som enligt lag ska behandlas vid stämman, till exempel redogörelse för behov av underhåll och specifikation av utförda renoveringar.
   
 4. Färdigställande av bokslut. Enligt lagen ska bokslutet färdigställas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.
   
 5. Paragrafer gällande revisorer. För att undvika lagstridiga val ska paragraferna gällande revisor ändras så att de motsvarar den gällande lagen.