Försäkringarna för bostadsbolag och aktieägare – vad ersätter de?

Försäkringarna för bostadsbolag och aktieägare – vad ersätter de?

 

Bostadsbolagen har fastighetsförsäkring, aktieägarna har hemförsäkring. Vad ersätter bostadsbolagens försäkringar och vilka skador ersätter aktieägarnas försäkringar?

Försäkringar för bostadsbolag: fastighetsförsäkring på grundnivå, omfattande försäkring eller olika tilläggsdelar?

Bostadsbolagen ska alltid ha brandförsäkring, men det är bra att förbereda sig även för andra skador. Bostadsbolagets fastighetsförsäkring försäkrar fastigheten och dess byggnader. En fastighetsförsäkring på grundnivå ersätter skador som uppkommer till exempel till följd av brand, maskin- eller apparatfel, vandalism, rörläckage eller naturfenomen, till exempel storm eller översvämning.

Förutom en grundförsäkring kan bostadsbolaget även skydda sig med en omfattande s.k. All Risk-försäkring, som är mer heltäckande än en grundförsäkring och ersätter även sådana oförutsägbara skador som en mer begränsad försäkring inte täcker. Det finns även olika tilläggdelar till försäkringar, till exempel ansvars- och rättsskyddsförsäkringar, som tilll exempel ersätter personskador till följd av halkning på bostadsbolagets område.

Inte ens omfattande försäkringar för bostadsbolag ersätter skador som förorsakas av bygg- eller installationsfel. Om fel framkommer inom en kort tid efter att bostadsbolaget har installerat ett bruksvattenrör, kan försäkringsbolaget anse att skadorna beror på felinstallation eller dålig kvalitet på rörmaterialet. I allmänhet ersätter försäkringar inte heller skador som har uppkommit under en lång tid, till exempel mögelskador.

Vad händer ifall bostadsbolaget inte har en omfattande försäkring, till exempel i fall av personskador till följd av halkning eller snö som faller från taket? I sådana fall är invånarna skyldiga att betala skadestånd.

Försäkringar för aktieägare: hemförsäkring och försäkring för hyresvärd
 
Till skillnad från försäkringar för bostadsbolag är försäkringar alltid frivilliga för aktieägare. En inneboende aktieägare kan ha en hemförsäkring, medan en investerare kan ha en försäkring för hyresvärd. Även hyresgästen kan ta en hemförsäkring – ofta är detta ett villkor i hyreskontraktet. Det är även i hyresgästens intresse att ha en hemförsäkring, eftersom hyresgästen i annat fall själv blir skyldig att ersätta skador som hen har vållat.

Med en hemförsäkring försäkras bostadens lösöre och lägenhetens fasta inredning, till exempel golvmaterial eller tapeter. Hemförsäkringen kan även omfatta avbrottsskydd: då ersätts tillfällig flyttning från lokalen i fall av en ersättningsbar skada.

Hemförsäkringen ersätter inte sådant som faller inom bostadsbolagets ansvarsområde, till exempel fel i rörsystemet eller på själva byggnaden. Om en invånares diskmaskin går sönder och förorsakar en vattenskada, sköter bostadsbolaget om torkningen av strukturerna, medan aktieägarens hemförsäkring ersätter det skadade golvmaterialet och den trasiga diskmaskinen.

Det är inte alltid är helt klart vad som hör till bostadsbolagets försäkring och vilka skador som ska ersättas av aktieägarens hemförsäkring. I sådana fall ger bostadsbolagets tabell över ansvarsfördelningen riktlinjer om huruvida skadan ska ersättas från bostadsbolagets eller aktieägarens försäkring. Det är alltid viktigt att på förhand bekanta sig noggrant med försäkringsvillkoren och de skador som försäkringen inte täcker – både vad gäller bostadsbolagets och aktieägarens försäkringar.

För artikeln intervjuades Tiina Veijola, enhetschef på Retta Isännöinti Oy.