En egen tomt eller en hyrestomt - vad är skillnaden mellan ett husbolags tomtformer?

Vilket är bäst: egen tomt eller hyrestomt? Vad är en valfri hyrestomt?

Ägartomt

När ett bostadsaktiebolag är beläget på en egen tomt innebär det i praktiken att bostadsaktiebolaget äger den tomt på vilken bostadsaktiebolagets fastigheter har byggts. Då behöver husbolaget inte betala hyra för tomten och aktieägaren behöver inte heller betala ett separat tomtvederlag.

Fördelarna med en ägartomt

Ett separat tomtvederlag behöver inte betalas för ägartomten. De månatliga boendekostnaderna för en aktielägenhetsägare är därför något lägre än om husbolaget låg på en hyrestomt.

Ägartomten är ett bekymmerslöst och säkert alternativ: i ett husbolag på egen tomt behöver man inte oroa sig för att arrendeavtalet för tomten upphör eller att hyresnivån för tomten eventuellt stiger genom ett nytt avtal.

Husbolaget förvaltar den mark som det äger, vilket gör det möjligt att till exempel sälja en viss del av tomten.

Nackdelarna med en ägartomt

Köpeskillingen för en bostad på en egen tomt kan vara något högre, eftersom tomten i regel också beaktas i bostadens totala pris.

Den fastighetsskatt som husbolaget betalar är något högre eftersom husbolaget betalar fastighetsskatt även för marken.

Hyretomt

Ett husbolag på en hyrd tomt är byggt på en tomt som ägs av någon annan part än bostadsaktiebolaget självt. I allmänhet hyrs tomter ut av till exempel städer, kommuner, församlingar eller investeringsfonder. Arrendetiderna på tomten är i regel långa, från 50 år och uppåt. När hyresavtalet upphör brukar husbolaget ingå ett nytt hyresavtal med hyresvärden.

Särskilt vid köp av bostad är det bra att kontrollera till exempel hur länge tomtens nuvarande arrendeavtal gäller, vem som är hyresvärd och på vilka grunder hyreshöjningar görs.

Fördelarna med en hyrestomt

En bostad på en hyrestomt kan vara billigare än en motsvarande bostad på en ägartomt, eftersom man inte betalar för tomten i köpeskillingen för bostaden.

Fastighetsskatten på en hyrestomt är mindre än skatten på en ägartomt.

Nackdelar med en hyrestomt

Arrendet för en hyrestomt ingår i bolagsvederlaget och återspeglas därför som en kostnad i delägarens bolagsvederlag.

Hyreskontrakten för tomter justeras då och då, eftersom också tomthyrorna ändras. De gamla tomtlegoavtalen är i allmänhet ganska förmånliga, varför hyreshöjningarna kan komma att bli kännbara för de boendes plånböcker.

En aktielägenhetsägare kan inte lösa in en hyrestomt.

Valfri Hyretomt

Valfri hyrestomt innebär att ett husbolag är byggt på en sådan tomt för vilken en aktielägenhetsägare antingen kan betala månatligt hyrestomtvederlag eller alternativt lösa in sin andel av tomten, varvid vederlaget inte tas ut. Det är viktigt att notera att betalning av tomtvederlag inte amorterar på lösenbeloppet för tomtandelen.

Om hyrestomten är valfri, lönar det sig att noggrant utreda tomtarrendevillkoren och inlösningsvillkoren för tomtdelen. Lösenvillkoren påverkar bland annat till vilket pris och när tomtandelen kan lösas in. I vissa tomtlegoavtal är det även möjligt att delvis lösa in hyrestomtandelen. I detta fall minskar hyrestomtvederlaget i förhållande till inlösningsandelen.

Vill man lösa in en tomtdel, betalar aktielägenhetsägaren lösenbeloppet och övriga kostnader för affären till husbolaget. När köpet har genomförts övergår den inlösta tomtdelen i husbolagets ägo, varefter aktieägarens skyldighet att betala tomtlegovederlag upphör. Och om alla aktielägenhetsägare i ett husbolag har löst in sin egen tomtandel, blir den valfria hyrestomten husbolagets egen tomt. I ett nybygge kan en aktielägenhetsägare betala tomtens inlösningsandel när bostaden blir färdig eller i ett senare skede.

I artikeln Egen eller hyrestomt är Jarkko Kosunen, disponent hos Retta Isännöinti, expert.